TRENINGSBETINGELSER

Generelle vilkår for Gruppetrening v/ Boost Up

Disse generelle vilkår (”vilkårene”) gjelder ved kjøp av trening av sertifisert selvstendig næringsdrivende trener tilknyttet Boost Up.

1. Gruppetrening v/ Boost Up kan kjøpes av myndige personer som har en allmenn god helsetilstand. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale om trening med Boost Up dersom vedkommendes foresatte inngår avtale på dennes vegne ved oppmøte på første treningstime eller ved innmelding.

2. Omfanget av Boost Up sine ulike former for treningstilbud og priser fremgår av Boost Up til enhver tid gjelende beskrivelse av produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på www.boostup.no

3. Deltager plikter å:
- alltid ha betalt faktura innen forfallsdato
- gjøre seg kjent med og følge Boost Up's til enhver tid gjeldene sikkerhets- og ordensregler som finnes på www.boostup.no
- informere Boost Up-treneren om forhold som kan påvirke deltakerens evne til å delta på enkelte øvelser eller treningsformer.
- Avbestille/avbooke påmeldt treningstime på timeplanen minst to (2) timer før treningstimen starter for å gi andre deltagere mulighet til å melde seg på og få plass på timen. Ubenyttet forhåndsbooket time vil belaste deltageren med kr. 100,-

4. Boost Up-treneren gir informasjon til deltakere til den e-postadressen eller mobiltelefonnummeret som deltakeren har oppgitt ved innmelding. Deltakeren er ansvarlig for å informere treneren om endring av relevante kontaktopplysninger.

5. Personopplysninger og markedsføring
Ved kjøp av trening v/ Boost Up samtykker deltakeren til at Boost Up registrerer, lagrer og bruker opplysninger om deltakeren (navn og epostadresse) for å administrere og ivareta treningsavtalen, herunder informere om tjenester fra Boost Up. Deltakaren samtykker til at Boost Up lagrer treningshistorikk for seg i en periode på ett (1) år, med det forsmål å kunne følge opp deltagerenes aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på ulike timer. Deltagaren har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, supplert eller slettet, og kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen av informasjon. Boost Up skal uten ugrunnet opphold bekrefte mottak av melding om retting eller tilbakekalling av samtykke, og fra samme tidspunkt avstå fra å benytte personopplysningene. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten deltakerens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller ledd i forsikringskrav og regnskapsbehandling.
Ved kjøp av trening innhentes samtykker fra deltakeren til at Boost Up kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deltageren, herunder elektroniske kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jf markedsføringslovens paragraf 15. Deltageren kan reservere seg mot markedsføringshendvendelser ved å kontakte Boost Up på mariencornell@gmail.com eller ved hendvendelse til sin Boost Up-trener. Samtykket fra deltageren angåene punktene over gjelder mens treningsperioden pågår og i en periode på 3 (3) måneder etter opphør av treningen. Dette er for å kunne gi deltageren de fordeler som følger av å vært deltagere v/ Boost Up.

7. Fakturering og oppsigelse
Boost Up sender ut faktura per kvartal, forskuddsvis. Deltageren velger selv om fakturaen betales i sin helhet, eller deles opp i to (2) eller tre (3) delbetalinger. Husk at betalingen skal skje forskuddsvis. *Administrasjonsgebyr kr. 199,- tilkommer ved nyinnmelding/ ved 1.gangs kjøp av medlemskap. 

Ved innmelding betaler man for administrasjonsgebyr, resterende dager av måneden man er i, pluss resterende tid frem til neste kvartalsfaktura skal ut. Deretter kommer kvartalsvise fakturaer forskuddsvis. Du binder deg til medlemskapet det kvartalet du er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. Oppsigelse for kommende kvartal må foreligge skriftlig innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.Medlemskapet kan også overtas av en annen deltager. Treningsperioden kan  fryses i en sykeperiode på inntil åtte uker ved fremleggelse av sykemeling til treneren.

8. All trening foregår på deltagerens eget ansvar og Boost Up eller Boost Up-treneren kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som resultat av Boost Up sitt ordinære treningsopplegg.

9. Boost Up er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Boost Up sin kontroll, og som Boost Up ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av.

Deltageren og Boost Up-treneren bekrefter å ha lest og forstått ovennevnte vilkår for trening v/ Boost Up

___________/__________, 20


__________________________________                   ________________________________________
Deltagerens signatur og blokkbokstaver                   Boost Up-trenerens signatur og blokkbokstaver